Điều anh luôn giữ kín trong tim (giữ kín trong tim này)